Proiectare

Întocmirea Studiului de fezabilitate/Documentaţie de avizare a lucrărilor de intervenţii conform HG 28/2008 pentru aprobarea „Conţinutului-cadru al documentaţiei tehnico-economice aferente investiţiilor publice, precum şi a structurii şi metodologiei de elaborare a devizului general pentru obiective de investiţii şi lucrări de intervenţii” pentru proiecte care prevăd lucrări de construcţii montaj, întocmit şi avizat conform legislaţiei în vigoare.

Întocmirea Memoriului justificativ pentru proiecte care nu prevăd lucrări de construcţii montaj, întocmit şi avizat conform legislaţiei în vigoare

Întocmirea documentaţiei pentru obţinerea Certificatului de urbanism/Autorizaţiei de construcţie pentru proiecte care prevăd construcţii, Avizul Ordinului Arhitecţilor etc.

Întocmirea Proiectului tehnic şi Detaliilor de execuţie, conform Ordinului 863/2008 pentru aprobarea „Instrucţiunilor de aplicare a unor prevederi din Hotarârea Guvernului nr. 28/2008 privind aprobarea continutului cadru al documentaţiei tehnico-economice aferente investiţiilor publice, precum şi a structurii şi metodologiei de elaborare a devizului general pentru obiective de investitii şi lucrări de intervenţii” pentru proiecte care prevăd construcţii, Avizul Ordinului Arhitecţilor etc.

Întocmirea documentaţiei pentru obţinerea altor avize/acorduri/autorizaţii necesare realizării investiţiei